2008-12-17

IPRED - ytterligheternas debatt

Jag har ett tag följt debatten om IPRED, och också noga läst regeringens förslag till riksdagen angående genomförandet av IPRED i Sverige.

Det är framför allt en sak som slår mig. Att debatten är så extremt onyanserad: Det har utvecklats till en ytterligheternas diskussionsfält. I det ena lägret så finns regeringen, som på flera punkter vill gå ännu längre än direktivet för att ge utökade befogenheter för rättighetsinnehavarna och deras organisationer för att därigenom kunna få ut information om enskildas personuppgifter. Regeringen bedyrar att det inte kommer att röra sig om polisiära uppgifter som läggs över på enskilda genom förslaget, men å andra sidan finns det ju absolut inget hinder för att materialet som man får ut kan användas för att straffa enskilda. Dessutom är ju beviskravet tämligen lågt enligt förslaget. Det krävs enbart "sannolika skäl" för att en rättighetsinnehavare ska kunna begära ut en uppgift. Detta torde i stort sett alltid vara uppfyllt. Om det går att visa att ett intrång har skett från en viss adress (IP-nummer) så lär processen bli kortvarig.

Den borgerliga regeringens iver att gå längre än direktivet och inskränka den personliga integriteten ytterligare är svår att förstå.

Samtidigt finns det andra lägret, som vill stoppa genomförandet av IPRED helt och hållet. Denna grupp anser i stort sett att direktivet överhuvudtaget inte ska genomföras. Problemet med detta synsätt är dock att Sverige gått med i Europeiska Unionen 1994, och EG-lagstiftning gäller fullt ut såsom svensk rätt. Ja, EG-rätten har rentav företrädare framför svensk lagstiftning vid normkollision (Se t.ex. EG-domstolens mål nr 6/64 Costa mot ENEL och mål nr 11/70 Internationale Handelsgesellschaft, där EG-domstolen konstaterar att företräde gäller även vid konflikt med medlemsstaternas konstitutioner).

Om ett gemenskapsdirektiv inte genomförs, så kan skadestånd utkrävas (se t.ex. mål C-6, 9/90 Francovich och mål C-46, 48/93 Brasserie du Pecheur). Att överhuvudtaget inte genomföra direktivet framstår alltså inte som ett särskilt insiktsfullt eller seriöst förslag heller. Ur en populistisk synvinkel kanske det dock är bäst, bröd och skådespel har länge varit politikens huvudregel.

För egen del tror jag därför att en mellanväg är att föredra: Dvs. en god balans mellan å ena sidan rättighetsinnehavarnas intressen och att samtidigt lyfta fram frågan om personlig integritet och rättssäkerhet mer, frågor som nästan helt har försvunnit i regeringens proposition. Min åsikt är att direktivet ska genomföras, det är vi förbundna till genom att vi i en demokratisk folkomröstning och lag har accepterat EG-rättens företräde.

Men det finns heller ingen som helst anledning att gå längre än direktivet och tumma på rättssäkerheten, som regeringen gör i sitt förslag.

6 kommentarer:

Tor sa...

"Samtidigt finns det andra lägret, som vill stoppa genomförandet av IPRED helt och hållet"

Finns det? Det har jag inte märkt alls. I varje fall inget som yttryckligen sagt det. När en del skanderar Stoppa IPRED så menar de nog just delen som påverkar privatpersoner och privat bruk. Jag har inte hört några protester mot sanktioner för intrång i kommersiellt syfte.

Anders Ekman sa...

På sidan www.stoppaipred.nu anförs bl.a. följande: "Riksdagen kommer att rösta igenom IPRED i februari om vi inte lyckas få dem att ändra sig!"

En tolkning innebärande att personerna bakom sidan inte önskar genomföra direktivet öht verkar inte orimlig.

Så vad du menar är alltså att t.ex. "Stoppa Ipred" egentligen vill genomföra direktivet? Vilka är dina skäl för det i så fall?

Tor sa...

"Så vad du menar är alltså att t.ex. 'Stoppa Ipred' egentligen vill genomföra direktivet? Vilka är dina skäl för det i så fall?"

Kanske inte vill genomföra det, men jag skulle tro att de flesta inte har några starka åsikter varken för eller emot den del som inte påverkar privatpersoner, rättssäkerhet och personlig integritet. Om du tex. studerar argumenten på stoppaipred.nu så ser du att de bara handlar om dessa problematiska delar.

I protesterna mot FRA så var det många som ropade "Stoppa FRA" när de egentligen menade lagen och inte myndigheten som sådan (även om vissa avsåg myndigheten också). Jag tror att man ska se de här fraserna som slogans, förkortningar och förenklingar, men visst kunde man efterlysa litet större tydlighet.

Anders Ekman sa...

Ja, men om "Stoppa Ipred" egentligen inte vill stoppa de delar i direktivet som vi måste genomföra, utan bara de som regeringen "lägger till" och som går längre än direktivet, så torde ju ett rimligare namn vara "Stoppa regeringens proposition 2008/09:67 gällande civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område i sin nuvarande utformning".

Det låter ju förstås inte lika revolutionärt och omvälvande, men kanske vore det en rimligare beskrivning av det klokaste att göra i situationen.

Fraspolitik brukar jag tycka är ganska ointressant. Men det kan nog delvis bero på att jag är alldeles för mycket realist.

Mvh
Anders

Tor sa...

"Stoppa regeringens proposition 2008/09:67 gällande civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område i sin nuvarande utformning"

Jag tror att det är litet svårt att ha det som slogan...
Propositionen innehåller för övrigt både de delar som Sverige måste implementera och de som går därutöver (och mycket var ju redan implementerat från första början). Dessutom är jag osäker på hur vissa delar ska klassificeras. Exempelvis skulle jag tro att många IPRED-motståndare är kritiska till den formulering som antyder att vi ska införa någonting i stil med "punitive damages".

Anonym sa...

Är du för eller emot IPRED?

Nu kan du rösta!
Skicka sms med texten m13ser14 NEJ om du är emot
eller m13ser14 JA om du är för IPRED, till numret 72500

Sen får du veta resultats sidan.