2005-01-07

Om vetenskapens grunder

Vetenskap är det som studerar eller söker förstå verkligheten. Men verkligheten är omfattande, och alla studier av verkligheten och allt som sker i vår omvärld är inte vetenskap. Vetenskapen är en strävan efter att nå kunskap, där kunskap är detsamma som sann, berättigad tro, och där det faktum som gör tron sann också ska ha orsakat tron ("Gettierproblemet"). All vetenskap grundar sig på paradigm och genom falsifierbarhetsprincipen kan vetenskap skiljas från mystik, religion och metafysiska uppfattningar.

Sanning kan vinnas från empiri eller rationellt tänkande. Sanningsbegreppet måste alltså knytas till vetenskapliga argumentations- eller bevismetoder för att avgöra vad som är sant respektive falskt. Säkerhet och visshet är alltså i denna mening endast en stark känsla av tro och övertygelse, som ofta grundar sig på otillräcklig kunskap. Sanningen är sålunda ett gränsvärde för kunskap, en idé om ideal kunskap som vi aldrig kommer att kunna nå. Häri ligger också den vetenskapliga utmaningen.

Kvantteorin och relativitetsteorin utgör stöd för att en absolut sanning inte kan nås, och innebär att i vart fall den fysikaliska determinismen antagligen måste förkastas till förmån för indeterminismen. Den klassiska vetenskapliga metoden är med andra ord inte fullständig och kan inte ge oss ett fullständig svar på frågor om verkligheten. Vetenskapen kan bara få svar på de frågor som de ställer till naturen och svaren som man får är delvis beroende på den metod som man väljer.

Finns det då något sådant som en objektiv teori i ett vetenskapligt sammanhang? Ja, om det är i meningen att det är en teori som kan testas, diskuteras och utsättas för rationell kritik och visar sig klara en sådan prövning (se t ex Popper). Det är då en hållbar teori som kan räknas för kunskap. Under andra premisser kan dock kunskapen behöva omvärderas, och i meningen absolut, så är den alltså inte objektiv.

Något exakt svar på frågan vad som är vetenskap går inte att ge. Ändå är frågan väsentlig för samhället som helhet eftersom vetenskapen i många fall har en stor inverkan på beslut vi fattar på samhällelig och individuell nivå.

Inga kommentarer: